Tvångssyndrom eller OCD betyder att en person har svårt att släppa vissa ängsliga tankar till en sån grad att du inte längre har någon kontroll över dem. Här får du veta mer.

Tvångssyndrom / OCD

För att uttrycka saken enkelt är tvångssyndrom (Obsessive-Compulsive Disorder) när en person lider av tvångshandlingar eller tvångstankar. Inte sällan förekommer båda två samtidigt. Detta är en sjukdom som kan ta sig, i princip, hur många olika uttryck som helst. Det kan gälla allt från banala saker t.ex. som att kontrollera att kaffekokaren är avstängd eller vrida om nyckeln i låset flera gånger om till sådant som är betydligt mer allvarligt. Exempelvis känna ett behov av att skålla sig själv för att bli ren om händerna. Många av de beteenden som kan uppvisas i samband med tvångssyndrom är helt normala och sådant som alla gör. Du ha säkert själv upplevt en oro över att ha glömt strykjärnet på eller känt dig tvungen att kontrollera om bilen verkligen är låst. Skillnaden mellan det normala och tvångsbeteendet ligger i kontrollen. När du inte längre kan kontrollera dina handlingar och tankar utan det är de som kontrollerar dig finns det risk för att du drabbats av tvångssyndrom.

Orsakerna till tvångssyndromet är ofta svåra att kartlägga. Det finns ingen koppling till trauman eller svår uppväxt vid tvångssyndrom utan sjukdomen är i första hand genetiskt betingat. Vilken gen som orsakar tvångssyndrom är dock ännu inte kartlagt. Behandlingen av tvångssyndrom består i första hand av KBT-terapi som, istället för att söka orsakerna till tvångstankarna, går ut på att fokusera på den aktuella situationen och på så sätt lära in nya tankemönster.


tvångssyndrom ocd

Vad är tvångstankar - handlingar?

Tvångssyndrom innebär att enkla vardagssituationer kopplas samman till tvångstankar som skapar stor ångest och oro hos den drabbade. Symtomen består ofta av tvångshandlingar som är en manifestation av dessa tvångstankar. Detta kan exempelvis vara en orolig tanke av att ha glömt något. Tankar som "stängde jag av spisen?" kan få den drabbade att kontrollera köket fem gånger eller mer. Tvångstankar kan också få den med tvångssyndrom att ifrågasätta sitt eget minne och, på så sätt, tappa tilltro till sig själv. Behandlingen av tvångssyndrom består därför, förutom av direkt KBT-terapi också av att stärka det allmänna självförtroendet och tilltron till de egna sinnena.


Tvångssyndrom - orsaker

Alla sorters psykisk sjukdom kan framkallas vid stor eller långvarig stress. Detta gäller även tvångstankar/OCD även om det är svårt att bevisa. Tvångstankar innebär, till skillnad från vanliga barnritualer som att "inte gå på strecken" eller att undvika A-brunnar, en stor ångest och påtaglig rädsla kopplat till tvångstankarna. Behandlingen av tvångssyndrom syftar därför ofta till att bryta beteendet och utmana rädslan. Det behövs mer forskning för att kunna kartlägga om tvångssyndrom även kan orsakas av endast yttre omständigheter.

Besvären kan uppstå när som helst i livet men de visar sig vanligtvis när man är ung. Det är sällan att en äldre person visar upp symtom för första gången även om det förekomer. Viktigt är dock och komma ihåg att tvångshandlingar kan vara en del av en större sjukdomsbild. Inte sällan förekommer tvångshandlingar hos personer som har t.ex. Aspergers eller Touretttes syndrom.


Tvångssyndrom - symtom

Tvångssyndrom och dess symtom kan vara svåra att se då personer med tvångstankar inte har exakt samma typ av tvångstanke. Med det finns vissa tendenser som brukar tas upp när symtom, förknippade med tvångssyndrom, är uppe för diskussion. Tvångstankarna är irrationella, t.ex. en fast övertygelse eller rädsla för att det ska hända en själv eller närstående något om man inte gör på ett visst sätt. Tvångstankarna leder nästan alltid till tvångshandlingar. Det är dessa som brukar beskrivas som tvångssyndrom då uppfattas av omgivningen i motsatstill tankar som den drabbade inte pratar om eller lever ut. Då tvångssyndrom ska behandlas brukar man ta fasta på den sjuke individens specifika tvångshandlingar och tackla specifika tvångstankar därefter. Därför tas alla symtom och tvångstankar upp vid en eventuell KBT-behandling.


Tvångssyndrom / OCD - behandling

Behandlingen för personer med tvångssyndrom innebär KBT-terapi med ERP. ERP står för exponering med responsprevention och innebär att man oavsett ångest står ut med sina tvångstankar utan att genomföra sina tvångshandlingar. Tvångstankar kan med hjälp av terapi bli lättare att hantera. Barn som genomgår behandling av tvångssyndrom blir ofta helt återställda och kan leva ett normalt liv. Patienter som utvecklat tvångssyndrom i vuxen ålder blir dock sällan helt fria från sina besvär.

Behandling av tvångssyndrom består av att utsätta sig för de händelser som orsakar tvångstankar och sedan motstå tvångshandlingen. Till exempel att tvätta händerna när man tror att man fått på sig sjukliga baciller, eller att kolla om man stängde av spisen en andra gång. Syftet är att patienten ska återfår kontrollen över sina handlingar och inte låta sina impulser vara den avgörande faktorn. Den som har tvångssyndrom måste då utstå den ångest tvångstankar framkallar och lär sig att det går att leva med den och att inget farligt händer. Det är detta som kallas ERP, exponering med responsprevention.

Att diagnostiseras med tvångssyndrom kan säkert vara både en välsignelse och en förbannelse. Det negativa är givetvis insikten om att bära på en sjukdom som kommer att förfölja en resten av livet. Fördelen med en diagnos är att den kan ge förklaringar till ett beteende och lösningar på problem. Personer med tvångssyndrom riskerar att bli stigmatiserade i sociala sammanhang och kan hamna i ett utanförskap. Även i familjelivet kan det vara besvärande och svårt för omgivningen att acceptera. Det finns alltid risken att bli stämplad som avvikande eller "konstig". Genom att sätta namn på problemet och börja utreda orsakerna till besvären har man tagit det första steget framåt. Även personer runt om kring den drabbade bli också lidande av sjukdomen. Allas vardag påverkas och kan få förödande effekter. För att bättre hantera situationen i familjen kan det vara bra att kontakta någon av de medlemsföreningar som jobbar med frågan. "Svenska OCD-förbundet ANANKE" samlar och engagerar sina medlemmar i frågor som har med tvångssyndrom att göra. Ett medlemskap kan, inte bara, ge värdefull information utan också hjälpa en familj med de sociala bitarna. Känslan om att inte vara de enda som drabbats kan i sig vara befriande och leda familjen genom en svår period. Kom ihåg att det inte är en livshotande sjukdom utan något som går att hantera.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.