En persons självkänsla påverkar till stor del om hur man mår, och avspeglar vad man tror sig klara av. En med låg självkänsla tror sig tillexempel inte klara av särskilt mycket.

Självkänsla

Självkänsla är en persons uppfattning om sig själv. Vad det innebär skiftar mycket från person till person. Ens självkänsla är heller inte konstant utan kan ändras över tid och från situation till situation. Inte sällan ökar självkänslan med åldern då man erfarenhetsmässigt får en bättre självkänsla.

Vad är självkänsla

Att ha en dålig självkänsla innebär att ha en orealistisk självkänsla. En person med dålig självkänsla har lätt för att över- eller underskatta sin förmåga. Inte sällan har en person med dålig självkänsla det på flera olika områden. Omvänt handlar god självkänsla om att ha en realistisk uppfattning om sig själv och sin förmåga. För att ha en god självkänsla krävs att man är medveten om sina styrkor såväl som sina svagheter. Endast genom sådan självkännedom går det att förbättra sina sämre sidor och stärka de bättre.

självkänsla

Låg eller dålig självkänsla

De flesta har som barn dålig självkänsla. Barn och unga har svårt att hitta sig själva i olika situationer och tenderar att över- eller underskatta sig själva. Med åren och erfarenheten kommer dock självkänslan och man blir en stabilare person. Uttrycket " Man blir mer lik sig själv genom åren." gör sig här gällande. Det är dock inte alla får en bättre självkänsla när de blir äldre. En del har problem med det genom hela livet. Ofta handlar det då om en oförmåga att se sig själv kritiskt eller genom andras ögon.


Orsaker till dålig självkänsla

En person med mycket dålig självkänsla riskerar att drabbas av mindervärdeskomplex och helt förkasta sig själv. Detta kan då bli ett mycket stort problem som blir svårt att åtgärda. Självkänslan är ett resultat av samspelet mellan den enskilde och omgivningen. När det samspelet blir osunt riskerar en person att få dålig självkänsla. Extra stor risk löper barn och ungdomar. Det är mycket känsliga för intryck och kan lätt få en försämrad självkänsla. Exempelvis mobbing eller dåliga hemförhållanden är vanliga orsaker till dålig självkänsla. Andra orsaker kan vara avsaknad av positiv feedback eller en isolerad social miljö.


Öka och få bättre självkänsla

Att få en god självkänsla innebär att kunna se sig själv utifrån. En person med god självkänsla har förmågan att se sig själv objektivt och styra sitt agerande utifrån det. Det finns två sätt att uppnå god självkänsla. Det första är genom erfarenhet. Genom att ta till sig det som händer i livet och dra slutsatser kan man förbättra sin självkänsla. Det andra är att försöka se sig själv genom andras ögon. Gör man det tvingar man sig själv att fundera över det egna beteendet. Det kan vara oerhört jobbigt då det ställer kravet att man ska granska sig själv kritiskt. En kritisk självgranskning kräver att man ställer jobbiga frågor till sig själv och inte ryggar för svaren. De två sättet att uppnå gott självförtroende utesluter inte varandra utan är istället varandras förutsättningar.


Träna självkänslan med övningar

Det finns olika sätt att aktivt jobba med sin självkänsla. Det skrivs bra böcker om självkänsla och det finns också möjligheten att gå en kurs om självkänsla. Vidare går det att använda sig av olika övningar för att få bättre självkänsla. Nedan står några exempel på enkla övningar:

• Fysisk träning – jobbar du med din kropp mår du bättre även i själen.
• Våga möta dina rädslor – rygga inte för utmaningar utan testa dig själv.
• Var kritisk- våga se dina egna briser.
• Var positiv – våga se dina styrkor.
• Jämför inte dig själv med andra – alla är olika.
• För dagbok – skriv ner saker som händer i ditt liv och vad du gör. Vänta ett tag och gå sedan igenom. Försök granska ditt eget agerande kritiskt.
• Sätt ord på dina känslor – var inte rädd för känslorna. De är dina känslor. Ta till vara på dom.


Skillnaden mellan självförtroende och självkänsla

Inte sällan förväxlas självförtroende med självkänsla. De är på många sätt nära besläktade och har med varandra att göra men är, i grund och botten två helt olika saker. En person med gott självförtroende litar på sin egen förmåga att prestera. Det säger dock inget om förmågan att faktiskt prestera. Kanske är det så att personen med mycket gott självförtroende har en värdelös självkänsla. I så fall överskattar hon sin förmåga och hamnar därför i märkliga situationer. Att ha självkänsla innebär att kunna se sina styrkor såväl som sina svagheter och ha förmågan att agera därefter. Det råder dock ett förhållande mellan begreppen då en person med en mycket god självkänsla också kan uppleva självförtroende. Självförtroendet, i detta fall, vilar på en stabil grund och blir därför mer äkta.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.