En psykos betyder att man hamnar i ett tillstånd där man inte kan skilja verkligheten från sina egna sinnan. Många gånger tror man sig höra röster eller har vanföreställningar.

Psykos

Ordet kommer från grekiskan och har två delar. "Psyke" betyder själ eller liv och –osis betyder abnormalt tillstånd. Definitionen av psykos är därmed att hjärnan befinner sig i ett abnormalt tillstånd. Inom psykologin används termen för att beteckna ett synnerligen allvarligt mentalt tillstånd. Psykos är samlingsnamnet för en mängd psykiska störningar där den drabbades verklighetsuppfattning blir extremt förändrad. En tidig föregångare till begreppet "psykos" är det välbekanta "neuros". Begreppet "neuros" myntades i slutet av 1700-talet och användes som ett samlingsnamn för, vad som kallades, nervsjukdomar. En nervsjukdom ansågs vara en psykisk sjukdom orsakad av "nervproblem". I takt med att den moderna psykiatrin växte fram förlorade begreppet mycket av sin slagkraft även om det fortfarande används.

Symtomen förknippade med ett psykotiskt tillstånd är exempelvis hallucinationer, tankestörninger, vanföreställningar och allmän förvirring. En person som uppvisar ett eller flera av dessa symtom klassas som psykotisk. Tillståndet kan vara antingen akut och övergående eller varaktigt. En person kan bli psykotisk av flera anledningar. Ofta är psykosen symtom av en psykisk sjukdom t.ex. schizofreni eller borderline. En psykos kan också utlösas på andra sätt. Exempelvis kan en person drabbas av alkohol psykos såväl som drogutlöst psykos. Denna typ av psykoser är oftast resultatet av ett missbruk och användande av tunga droger.

psykos

Symtom på psykos

Till psykos symtomen hör att den drabbade får svårt att läsa vad som är verkligt. Jagfunktionerna och egot befinner sig i upplösning vilket ger hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar. Detta ger ett, för omvärlden, märkligt beteende med svårigheter att fungera normalt. Förmågan att hantera sociala situationer sätts ur spel och vardagslivet blir ohållbart. Känslolivet blir kraftigt stört och kan växla mellan allt från ångest och depression till mani.


Olika typer av psykos

Det finns många olika definitioner av psykoser. En del har fått andra namn beroende av hur de orsakas t.ex. alkohol psykos medan andra definitioner beror på symtomen. Organisk psykos orsakas av yttre faktorer. Exempelvis någon form av kroppsskada eller p.g.a. droganvändning. Postpartumpsykos är även känt som "förlossningspsykos" och drabbar mödrar i samband med barnafödande. Detta är en synnerligen allvarlig form av psykos som kräver akut behandling. Manodepressiv psykos gör att patienten pendlar mellan depression och mani i allt snabbare takt. Till slut riskerar patienten helt att tappa fotfästet om sig själv och verkligheten. När så sker kan det resultera i ett psykotiskt tillstånd. Detta psykotiska tillstånd är också känt som bipolär psykos.

Cykloid psykos är en vanlig benämning i norden, på vad som annars kallas för schitzoaffektiv psykos. Schizoaffektiv psykos är samlingsnamnet för en rad olika psykoser med inslag av schizofreni och affektiv störning, men kan också vara en psykos i sig. Affektiv psykos har som främsta symtom extrema svängningar i humöret och ett okontrollerbart känsloliv. Reaktiv psykos är en s.k. godartad psykos och kan orsakas av tillfällig stress eller fysisk utmattning. Inte sällan kan reaktiv psykos uppstå i samband med ett dödsfall eller någon annan stor livskris. Anledningen till att denna typ betraktas som godartad är att prognosen är bra. Patienten har goda chanser att tillfriskna med hjälp av behandling och vila. Paranoid psykos är en betydligt allvarligare diagnos. Denna typ är gärna varaktig och kan pågå mycket länge. Under paranoid psykos känner sig patienten bevakad, hotad och tror att personer är ute efter henne. I extrema fall kan den drabbade bli våldsam och gå till motattack mot sina inbillade fiender.


Akut psykos

En akut psykos kan vara tillfällig och behöver inte vara del av en personlighetsförändrande sjukdom. Istället kan de bero på t.ex. en infektion eller intag av droger och alkohol (delirium). En akut psykos kan också orsakas av exempelvis stress eller att en person utsätts för chock. Även känslomässig press t.ex. i samband med att en närstående avlider kan också ge upphov till psykos. Denna typ av psykos betecknas ofta som godartad så patientens möjlighet till tillfrisknande är god.


Behandling av psykoser

Att snabbt få bra hjälp är nyckeln till tillfrisknande vid psykosbehandling. Oavsett form av psykos så är det inget någon kan hantera på egen hand. Om du eller någon anhörig drabbas av psykos är det viktigt att snabbt komma i kontakt med professionell läkarhjälp. Uteblir behandlingen finns det stor risk att tillståndet förvärras och kan bli bestående. Vidare finns det alltid en risk att den drabbade skadar sig själv eller andra. Behandlingen beror på vilken typ av psykos det är frågan om. Vid akut och kraftfull psykos kan det bli nödvändigt med tvångsvård i form av omhändertagande. I fall av långvarig psykos blir det aktuellt med medicinering, social färdighets träning och KBT (Kognitiv beteende terapi).


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.